ประวัติ ( Company History )

    บริษัท  โกลบอล ทรีท  จำกัด เปิดดำเนินการในปี 2550 ให้บริการจัดการน้ำเสีย บริการจัดการปลวกและแมลง โกลบอลทรีทตระหนักดีว่าการปรับอากาศให้มีอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสม และปราศจากกลิ่นและฝุ่นควัน เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้พักอยู่อาศัยในอาคารบ้านเรือน เพื่อผู้อยู่อาศัยในอาคารบ้านเรือนได้รับความสะดวกสบาย บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจแอร์เซอร์วิสเพิ่มขึ้นเพื่อให้บริการล้างแอร์ ติดตั้งแอร์ รื้อถอนและย้ายไปติดตั้งใหม่ การอบโอโซนเพื่อกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อโรค และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับแอร์ เพื่อมุ่งเน้นบริการลูกค้า

1. ใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
2. บริการระบบปรับอากาศแบบบูรณาการ (ล้างแอร์ ติดตั้งแอร์ การกำจัดกลิ่นฆ่าเชื้อโรค)
3. คุณภาพงานบริการดี ช่างมีฝีมือ ผ่านการอบรมจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
4. บริการด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจกับลูกค้า
5. การรับประกันการติดตั้งและการซ่อม

  Global Treat Company Limited opened in 2007 to operate wastewater treatment and pest management business. Global Treat recognizes that air conditioning by appropriate temperature, appropriate humidity without odor and air pollutant are mandatory for resident in building. To fulfil resident requirement, Company has provided air conditioner service for specified customers as follows.

1. Pay more attention to safety and eco-friendly.
2. Integrated air conditioning service (cleaning/installation, deodorize and killing pathogen).
3. Good service quality by skill technicians certified from labor development department.
4. Service with integrity compliance to good governance.
5. Workmanship warranty for installation and repairing.

วิสัยทัศน์ ( Vision )

ผู้เชียวชาญธุรกิจบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ลูกค้าเลือกใช้บริการ
To Be Prefered an Eco-Friendly Professional Business Counselor

คำขวัญ ( Motto )

ยึดมั่นธรรมาภิบาลต่อเพื่อนร่วมงาน เพื่อส่งต่อบริการที่ดีให้กับลูกค้า
Adhering good governance to associates in order to deliver good service to customer

ค่านิยม (Value)

  ต่อบริษัท (To Company) : ดำเนินธุรกิจบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้เจริญเติบโตและมีกำไรอย่างยั่งยืน (Sustainable growth and profitable in eco-friendly service business)

  ต่อลูกค้า (To Customers) : เสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพดีเยี่ยมแก่ลูกค้า ด้วยราคายุติธรรม (Provide superior products and services with a reasonable price to customers)

  ต่อพนักงาน (To Associates) : สนับสนุนการพัฒนาความสามารถพนักงานในการทำงานระดับมืออาชีพอย่างเต็มศักยภาพ (Continuous developing associate’s competency to work as professional team)

  ต่อชุมชน (To Comunity) : ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่สังคมและชุมชน (Protect our good environment with community)

  ต่อคู่ค้า (To Partnership) : ดำเนินธุรกิจแบบสมประโยชน์ (Win-Win) กับคู่ค้าและหุ้นส่วนทางธุรกิจ

บริษัท โกลบอลทรีท จำกัดได้รับ รางวัลบริษัท ธรรมาภิบาลดีเด่น สองปีซ้อน (ประจำปี 2558-2559)

58
59-1400x966
เอกสาร_0152