รับปรับปรุง/ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ให้กับสถานประกอบการ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรธุรกิจเอกชน